Luật Trọng Tài Thương Mại 2010

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. ( click để xem )

You can leave a response, or trackback from your own site.

Comment